Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 476 /2006

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

w sprawie: sprzedaży działki nr 360/2, położonej w Ostródzie przy ul. Różanej.

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Sprzedać w drodze bezprzetargowej działkę o numerze ewidencyjnym 360/2, o powierzchni
22 m2, położoną w obrębie 1 Ostródy przy ul. Różanej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 339.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji , Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.