Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 502/2006
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 8 czerwca 2006r.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.


Skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 Ostródy przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 39/5, o powierzchni 687 m2, księga wieczysta KW 31527, będącej przedmiotem umowy notarialnej z dnia 30 maja 2006r. Rep. A Nr 4228/2006.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.