Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr508/2006

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 22 czerwca 2006r.

w sprawie : pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje :

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 340/17 o powierzchni 409 m2, położonej w Ostródzie przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW 11678, będącej przedmiotem umowy notarialnej z dnia 22.06.2006r.,Rep. „A” 1285/2006.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.