Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 533/2006

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

z dnia 11 września 2006r.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu udziału 50/10000 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 Ostródy przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 139/18, o powierzchni 5841 m2, księga wieczysta KW 30633, będącej przedmiotem umowy notarialnej Rep. A Nr 4460/06 , z dnia 6 września 2006r. .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.