Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 545/2006
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

w sprawie zmian w planie wydatków.

Na podstawie § 5 Uchwały Nr LXI/408/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 rok jak niżej:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed

zmianami

+Zwiększ.

-Zmniej.

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

801

Oświata i wychowanie, w tym:

21.608.317

-

21.608.317

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

12.258.918

-4.706

12.254.212

4010

- wynagrodzenie osobowe pracowników

6.575.294

-15.850

6.559.444

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

1.209.648

-2.767

1.206.881

4120

- składki na fundusz pracy

166.543

-389

166.154

4270

- zakup usług remontowych

116.685

+14.300

130.985

80110

Gimnazja, w tym:

5.781.353

+4.706

5.786.059

4010

- wynagrodzenie osobowe pracowników

3.180.984

-5.294

3.175.690

4270

- zakup usług remontowych

294.200

+10.000

304.200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

5.860.355

-

5.860.355

90095

Pozostała działalność, w tym:

3.623.355

-

3.623.355

4010

- wynagrodzenie osobowe pracowników

138.290

-10.000

128.290

4260

- zakup energii

7.000

+10.000

17.000

§ 2.

1.Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 oraz funkcjonowaniem nowej fontanny w mieście.

2.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 20.539.477 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.