Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XIV/98/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 17 września 2003 roku.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Żeromskiego.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 2000 r, poz.543, z późn. zm.), oraz §8 pkt 4 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998 r, z późn. zm. (Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/1262/2002 z dnia 27 marca 2002) w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Sprzedać w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie 9 miasta Ostródy przy ulicy Stefana Żeromskiego oznaczoną jako działka nr 77, o powierzchni 0,1208 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.