Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 557/2006

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

Z DNIA 23 LISTOPADA 2006 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

1.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 267.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 59.833.518 zł, w tym:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.846.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 267.101 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 61.670.140 zł, w tym:

1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.846.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.582.925 zł.

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 219/2006, 226/2006, 229/2006 oraz pismem Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-65/06.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.