Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XIV/101/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 17 września 2003 roku


w sprawie: podróży służbowych radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.

Termin i miejsce wykonywania zadania bezpośrednio związanego z wykonywaniem mandatu oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady Miejskie Pan Liberacki Jan lub Pan Dudzin Jacek.

§ 2.

1.Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według której radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, wynosi dla samochodu osobowego:

a)o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,4798 zł,

b)o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,7692 zł.

2.Stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek wskazania przez Radę Wiceprzewodniczącego Rady, który wykonuje czynności związane z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady, wynika bezpośrednio z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.).

Ponadto na podstawie § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).