Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 560/2006

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

Z DNIA 30 LISTOPADA 2006 R.

w sprawie zmian w planie wydatków.

Na podstawie art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać następujących zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2006 rok:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed

zmianami

+Zwiększ.

-Zmniej.

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

750

Administracja publiczna, w tym:

5.137.582

+25.000

5.162.582

75075

Promocja, w tym:

625.866

+25.000

650.866

4300

- zakup usług pozostałych

395.403

+25.000

420.403

758

75818

4810

Rezerwa ogólna

25.000

-25.000

-

§ 2.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kosztami III Festiwalu Muzyki Reggae.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.