Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 43/2007

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.

Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. 3-ego Maja, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 157/2, o powierzchni 874 m2, księga wieczysta KW 34231, będącej przedmiotem umowy notarialnej z dnia 12 kwietnia 2007r. Rep. A Nr 1578/07.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.