Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 67/2007

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie: zakupu nie zabudowanej działki, położonej w Ostródzie,

przy ul. Partyzantów.

Na podstawie art. 25, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. z 2004 r. Dz. U Nr 261, poz. 2603/ oraz § 1, ust. 2 i § 8 pkt.4 załącznika do Uchwały Nr XLIX / 314 / 98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy ze zm., Burmistrz Miasta Ostródy zarządza co następuje:

§ 1

Nabyć prawo własności nie zabudowanej działki nr 26/4 o powierzchni 0,0248 ha, położonej w obrębie 1 miasta Ostródy, przy ul. Partyzantów, uregulowanej w księdze wieczystej KW 2707, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele dróg publicznych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.