Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 92/2007

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 26 lipca 2007 roku.

wsprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Ostródy przy ul. 3-go Maja.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. nr 261 z 2004r., poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w związku z art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D.U. nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 2 i § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprzedać w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospodarowania:

działki nr 615/1, nie zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie

1 m. Ostródy przy ul. 3-go Maja, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 615/3, o powierzchni 0,0206 ha.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.