Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 102/2007

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 07 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta ustala:

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1.Olgierd Dąbrowski - Przewodniczący Komisji przedstawiciel Gminy Miejskiej Ostróda

2.Bożena Ratajczyk - przedstawiciel Gminy Miejskiej Ostróda

3.Piotr Garbacz - przedstawiciel Gminy Miejskiej Ostróda

4.Sława Agata Gęśla - przedstawiciel Kuratorium Oświaty

5.Agnieszka Kardaś - przedstawiciel Kuratorium Oświaty

6.Jerzy Święszkowski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty

7.Danuta Abramowicz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4

8.Ewa Kopańska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4

9.Tomasz Kamiński - przedstawiciel rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4

10.Wioleta Goździewska - przedstawiciel rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4

11.Zbigniew Chyrzyński - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

12.Jadwiga Spittal - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.