Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 120/2007

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

Z DNIA 28 SIERPNIA 2007 R.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.

Na podstawie § 11 pkt 1 ust. 3 Uchwały Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007 rok, postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok jak niżej:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed

zmianami

+Zwiększ.

-Zmniejsz.

Plan po

zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

750

Administracja publiczna, w tym:

5.414.551

-

5.414.551

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

w tym:

638.195

-

638.195

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

80.000

-20.000

60.000

4300

- zakup usług pozostałych

138.195

-20.000

118.195

4308

- zakup usług pozostałych

– dofinansowanie ze środków unijnych

86.250

+30.000

116.250

4309

- zakup usług pozostałych

– dofinansowanie ze środków własnych

28.750

+10.000

38.750

852

Pomoc społeczna, w tym:

18.203.917

-

18.203.917

85202

Domy Pomocy Społecznej, w tym:

160.727

+30.000

190.727

4330

- zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego

160.727

+30.000

190.727

85203

Ośrodki wsparcia ŚDS, w tym:

819.200

-

819.200

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

62.480

-6.000

56.480

4270

- zakup usług remontowych

10.000

+7.000

17.000

4300

- zakup usług pozostałych

66.370

-7.000

59.370

4750

- zakup akcesoriów komputerowych,

programy i licencje

3.000

+6.000

9.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1.833.259

-30.000

1.803.259

3110

- zasiłki i pomoc w naturze

1.817.259

-30.000

1.787.259

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:

1.613.106

-

1.613.106

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

45.000

-4.500

40.500

4270

- zakup usług remontowych

6.000

+6.000

12.000

4300

- zakup usług pozostałych

48.529

-6.000

42.529

4750

- zakup akcesoriów komputerowych,

programy i licencje

15.500

+4.500

20.000

§ 2.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji zadań za 8 m-cy 2007 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.