Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 121/2007

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie:powołania Zespołu Zadaniowego ds. zakresu oraz wielkości kwot przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. określenia zakresu prac oraz wielkości kwot przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda.

1.W skład Zespołu powołuje się następujące osoby:

a)Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Cezary Wawrzyński – przewodniczący zespołu

b)Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Grzegorz Socha

c)Zastępca Naczelnika ds. Inwestycji – Wojciech Spittal

d)Inspektor ds. dróg i mostów – Lech Zawadzki

e)Inspektor ds. nadzoru budowlanego – Andrzej Rynkiewicz

f)Inspektor ds. ochrony środowiska – Beata Janowiak

2.Do udziału w pracach Zespołu ponadto zaprasza się:

a)Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie – Czesława Najmowicza

b)Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie – Zbigniewa Tomczyka

c)Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie – Andrzeja Konopkę

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest uzgodnienie zakresu prac oraz wielkości kwot przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na utrzymanie ulic powiatowych na terenie m. Ostróda.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.