Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/104/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm./ oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U Nr 33, poz. 264/ Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatek specjalny Burmistrzowi Miasta Ostródy Janowi Nosewiczowi w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Dodatek specjalny jest przyznany na czas określony tj. od 15 listopada 2003 r. do 14 listopada 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.