Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/108/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 19 ust 1 i § 63 ust 1, Statutu Miasta Ostródy Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści § 1 Uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej, skreśla się pkt 6.

§ 2. Treść § 1 pkt 3, uchwały wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie: „Tomczyk Zbigniew – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.