Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/106/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/252/97 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”, zmienionej uchwałą Nr XLI/274/98 z dnia 28 stycznia 1998 r., Nr II/13/98 z dnia 25 listopada 1998 r. i Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 2 otrzymuje brzmienie: „ § 2. Miasto Ostróda w Stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1. reprezentować będzie Pan Stanisław Bieliński.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.