Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/110/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się liczbę przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2004 w wysokości 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.