Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/109/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 19 ust 1 Statutu Miasta Ostródy Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 zdanie: „Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w składzie:” zastępuje się zdaniem: „Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej w składzie :”.

2. Skreśla się treść § 7.

§ 2. W treści uchwały o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:

9. Suchecki Krzysztof

W § 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9, 10 w następującym brzmieniu:

9.Szporko Anna

10. Skaskiewicz Marek

W §6 po pkt6 dodaje się pkt 7, 8,9 w następującym brzmieniu:

7.Macidłowski Marian

8. Wajzer Bogusław

9. Kosek Stanisław

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia