Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXI/126/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, ze zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, otrzymuje brzmienie:

„ §1.Ustala się od dnia 1 stycznia 2008 r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 1126 złotych (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć złotych)”.

§ 2

Traci moc uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.