Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej W Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. Nr 249, poz. 1851); Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że miasto Ostróda jest miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

§ 2.

1.Na terenie miasta Ostródy (nazwa strefy: powiat ostródzki, kod strefy: 4.28.35.15) zachowane są, określone w przepisach o ochronie środowiska, minimalne warunki klimatyczne, tj. dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

2.Dane źródłowe, określone w ust. 1, zawarte są w Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku, sporządzonym w roku 2007 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

§ 3.

1.Na terenie miasta Ostródy zachowane są minimalne warunki krajobrazowe, tj. występują następujące elementy środowiska przyrodniczego, istotne dla wypoczynku: śródlądowe wody powierzchniowe – w rozumieniu przepisów prawa wodnego (rzeka Drwęca, jeziora Drwęckie, Pauzeńskie, Perskie, Smordy, Sajmino).

2.Na terenie miasta Ostródy zachowane są minimalne warunki krajobrazowe, tj. występują następujące walory krajoznawcze: rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, zabytki architektury i budownictwa (urządzenia Kanału Elbląskiego).

§ 4.

Na terenie miasta Ostródy zachowane są minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, tj. istnieje baza noclegowa w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.