Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXII /135/ 2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 7 marca 2008 roku

w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2008 - 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późn. zm. ) Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2008 – 2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda będzie przebiegać w formie:

1)ogólnej, przyjęte uchwałą rady cele i kierunki staną się podstawą opracowania planu operacyjnego;

2)szczegółowej, gdzie uchwałą rady przyjmie się plan operacyjny, którego realizacja finansowa i rzeczowa ustalana będzie każdorazowo w przyjmowanych przez radę uchwałach budżetowych;

§ 3

Ze względu na roczny cykl budżetowy, plan operacyjny będzie corocznie aktualizowany i uchwalany przez radę. Jego aktualizacja stanowić będzie jednocześnie ocenę aktualności przyjętego programu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda