Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXIV/142/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111, Nr 178, poz. 1479; Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331; Nr 192, poz. 1380/ Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.

Zaopiniować pozytywnie lokalizację salonu gier na automatach w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 7.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.