Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXV/146/2008
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 3 Uchwały Nr XVIII/134/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy; Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy, zmienionym uchwałą Nr XLVI/345/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005 r., uchwałą Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2007 r. oraz uchwałą Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 lipca 2007 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1)W tabeli 14b. dokonuje się zmian dotyczących zadania 20, o nazwie: „Place Zabaw”;

2)W tabeli 14b. dokonuje się zmian dotyczących zadania 23.2, o nazwie: „Boiska ogólnodostępne/Plac Tysiąclecia/21 Stycznia”;

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 .