Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXV/151/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 (z późn. zm.) oraz §79 ust. 2 i §92 ust. 3 Statutu Miasta Ostródy uchwalonego uchwałą Nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 75 poz. 1132) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Ostródzie kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości związanych z realizacją inwestycji Zagospodarowanie Turystyczne jeziora Drwęckiego – I etap Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego ( 2006 – 2008 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.