Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXV/ 145/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 kwietnia 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 391.737 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 68.747.519 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 11.500,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 761.737 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 82.924.004, w tym:

1) wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 21.236.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.422.750 zł, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 11.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 14.176.376 zł będą przychody pochodzące z kredytów – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: