Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVII/154/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/263/2005 z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie, wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się § 2, § 3, § 4 i § 5 uchwały.

2. W załączniku nr 1 - Organizacja dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie, skreśla się ust. 10, ust. 11 i ust. 12.

3. Traci moc załącznik nr 2 do uchwały - Tabela odpłatności za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy. w Ostródzie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.