Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVII/156/2008

Rady Miejskiej W Ostródzie

z dnia 30 maja 2008 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591, z późn. zm. )oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 3 i § 8 pkt 3 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostróda z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ostródzie uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 51/45, o powierzchni 296 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzona jest księga wieczysta KW 4053, na niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Państwa Henryka i Urszuli Miloch, zam. w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 35/1, położoną w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 51/41, o powierzchni 172 m2 oraz 51/43, o powierzchni 12 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzona jest księga wieczysta KW 24860.

2. Z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości Państwo Henryk i Urszula Miloch zapłacą Gminie Miejskiej Ostróda kwotę 9.423,34 zł.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.