Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVII/157/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie zaliczenia dróg / ulic / do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art.7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostródzkiego

Rada Miejska Ostródy uchwala, co następuje

§ 1.

Następujące drogi / ulice / położone na terenie Gminy Miejskiej Ostródy zalicza się do kategorii dróg gminnych :

1.ulica Aleja Lipowa

2.ulica Mieczysławy Ćwiklińskiej

3. ulica Wojska Polskiego

4.ulica Jana III Sobieskiego

5.ulica bez nazwy łącząca ul. Stefana Czarnieckiego z ulicą Jana Pawła II

§ 2.

Szczegółowe położenie i przebieg dróg / ulic / wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.