Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVII/159/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r, Nr 98 poz. 1071 ze zm. ) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się za niezasadną skargę Pani Mirosławy Kitajewskiej – Kołodennej z dnia 6 kwietnia 2008 r. na działalność Burmistrza Miasta Ostródy Jana Nosewicza w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Ostróda, która została przekazana przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego przy piśmie z dnia 16.04.2008r.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżących się o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.