Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVIII/170/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 9 Statutu Miasta Ostródy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. z inicjatywy mieszkańców i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1.

Paragraf 2 uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - rady Osiedla Drwęckiego otrzymuje brzmienie:

„§2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w § 1 obejmuje ulice: Kwiatowa, Malinowa, Łąkowa, Generała Zajączka, Partyzantów, Szosa Elbląska, Cicha, Graniczna, Lipowa, Zamknięta, Przygraniczna, Usługowa, Krzywa, Różana, Miła, Prosta, Zakole, Zielona, Jasna, Parkowa, Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Grabowa, Świerkowa, Olchowa, Celestyna Mrongowiusza, Aleja Lipowa, 3-go Maja, Turystyczna, Konstytucji, Łucji Anatolak”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.