Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVIII/167/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLV/293/98 z dnia 25 marca 1998r. z późn. zmianami).

§ 2

Granice zmiany planu określają załączniki graficzne Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.