Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXVIII/171/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181,poz. 1337; Dz.U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§1.

Nadaje się statut jednostce pomocniczej miasta Ostródy pod nazwą – Osiedle Drwęckie - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

STATUT OSIEDLA