Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXVIII /162/2008

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 27 czerwca 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 751.000,- zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 69.606.747,- zł.

§ 2.

1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.091.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 84.143.123,-, w tym:

1) wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 21.518.900,- zł, na 2009 rok – 40.042.584,- zł i na 2010 rok – 17.832.500,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.523.574,- zl, w tym : MABK – 1.260.000,- zł, ZKM – 900.000,- zł, przedszkola – 1.363.574,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 14.536.376,- zł będą przychody pochodzące z kredytów – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: