Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UchwałaNr XXVIII/168/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2004 r. Nr 88, poz. 1041) zmienionym uchwałami Nr XXXIX/306/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 89, poz. 1228) i Nr XLVI/344/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005 roku (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 206, poz. 2176), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 po punkcie 16) dodaje się pkt 16a) w brzmieniu:

„16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;”

2) w § 7 w pkt 6) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej.”

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

㤠11

Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655);

5) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

6) porozumień w sprawie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zawartych pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.”

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

㤠17

W Ośrodku tworzy się kierownicze i samodzielne stanowiska pracy:

1. Główny Księgowy;

2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy;

3. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej;

4. Kierownik Działu Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki;

5. Kierownik Działu Świadczeń i Obsługi;

6. Radca prawny;

7. Specjalista;

8. Inspektor.”

5) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzić będzie z dotacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przekazywanej na prowadzenie zadania zleconego wg porozumienia, o którym mowa w § 11 pkt 6) Statutu.”

6) W § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy ma charakter nieodpłatny.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.