Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVI /118 /2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Dz.U. Nr 23 poz.220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62 poz.558 z 2002., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002, Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 r.) i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 r., Dz.U. Nr 200 poz. 1683 z 2002 r., Dz.U. Nr 110 poz.1039 z 2003 r.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł za każdego psa.

§ 2. Podatek jest płatny z góry, bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 3. Podatek obniża się o 50 % stawki określonej w § 1 dla emerytów i rencistów.

§ 4. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego lub u inkasentów zatrudnionych przez Urząd Miejski w Ostródzie.

§ 5. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 % od zainkasowanej kwoty

§ 6. Inkasenci przyjmują wpłaty podatku od posiadania psów na kwitariusz K-103 pobrany z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Wpływy z inkasa inkasenci przekazują na rachunek budżetu miasta do 30 dnia każdego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III /17/2002 z 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku.