Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVI/115/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r., Dz. U Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), art. 5 ust. 1 - 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 r., Dz. U. Nr 110, poz. 1039 z 2003 r.), art. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.874 z 2003 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł za 1m2 powierzchni,

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,17 zł od 1 ha powierzchni,

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych - 0,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,06 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,47 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

§ 2. Zwalnia się grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego.

§ 3. Zwolnienia o których mowa w § 2 są pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy dla przedsiębiorców oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości o których mowa w § 2, łącznie z pomocą uzyskaną przez nie w różnych formach oraz z różnych źródeł bez względu na przeznaczenie tej pomocy, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może przekroczyć kwoty będącej równowartością 100 tys. euro.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.