Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVI/117/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., Dz. U. Nr 23 poz.220 z 2002 r. Dz. U. Nr 62 poz.558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz.1806 z 2002 r., Dz. U Nr 80 poz. 717 z 2003 r.,) i art.19 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r., Dz. U. Nr 200 poz.1683 z 2002 r., Dz. U. Nr 110 poz.1039 z 2003 r.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1. Przy sprzedaży z samochodu, ciągnika, przyczepy od jednego pojazdu:

a/ o ładowności do 1tony.......................7.50 zł.

b/ o ładowności od 1 tony do 5 ton..... 10.50 zł.

c/ o ładowności powyżej 5 ton............ 18.00 zł.

2. Przy innej sprzedaży:

a/ ze stołu …………………….. 7.00 zł

b/ ze stoisk przenośnych ……7.00 zł

c/ punkty gastronomiczne, budki - od stoiska 13.00 zł d/dorywczo małej ilości warzyw, kwiatów, grzybów, jagód, miodu itp.…………………………….…2.00 zł

§ 3. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 4. Do poboru opłaty targowej uprawniony jest Zarządca targowiska, któremu przysługuje 5% wpływów uzyskanych z opłaty targowej.

§ 5. 1. Zebrane środki finansowe z tytułu opłaty targowej Zarządca wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w dniu rozliczenia się ze skasowanych biletów i pobierania kolejnych biletów na opłatę targową.

2. Przekazanie należności finansowych na konto zarządcy w wysokości jak w § 4 nastąpi do 10-go każdego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III /16/2002 z 11 grudnia 2002 roku i uchwała nr V/21/2003 z 24 stycznia 2003 roku.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004.