Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVI/119/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pakt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami / - Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy miejskiej Ostróda do kwoty 30,00,- zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego na rok 2004.