Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVI/120/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić niżej wymieniony skład Stałych Komisji Rady Miejskiej.

§ 2. Komisja Rewizyjna w składzie:

1.Dakowska Jolanta

2.Pisarski Krzysztof

3.Suchecki Krzysztof

4.Wajzer Bogusław

5.Wróbel Grzegorz

§ 3. Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1.Babalski Zbigniew

2.Brodiuk Włodzimierz

3.Dudzin Jacek

4.Gonder Marian

5.Kosek Stanisław

6.Kowalski Ryszard (syn Kazimierza)

7.Stasiulewicz Jan

8.Suchecki Krzysztof

9.Tomczyk Zbigniew

10.Urban Wiktor

11.Wajzer Bogusław

§ 4. Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej w składzie :

1.Babalski Zbigniew

2.Liberacki Jan

3.Skaskiewicz Marek

4.Szporko Anna

5.Tomczyk Zbigniew

§ 5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie :

1.Dakowska Jolanta

2.Gonder Marian

3.Kowalski Ryszard (syn Piotra)

4.Kowalski Ryszard (syn Kazimierza)

5.Liberacki Jan

6.Macidłowski Marian

7.Monist Anna

8.Pisarski Krzysztof

9.Urban Wiktor

10.Wróbel Grzegorz

§ 6. Komisja Pomocy Społecznej , ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia w składzie:

1.Brodiuk Włodzimierz

2.Dudzin Jacek

3.Kosek Stanisław

4.Kowalski Ryszard (syn Piotra)

5.Macidłowski Marian

6.Monist Anna

7.Skaskiewicz Marek

8.Stasiulewicz Jan

9.Szporko Anna

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej oraz uchwała Nr XV/109/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.