Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXIX/177/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im.Władysława Biegańskiego w Iławie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§1.

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.