Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXIX/178/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ostródy

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Ostródy – WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, uchwalonego Uchwałą Nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostródy (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r., nr 75, poz. 1132 oraz z 2004 r., nr 175, poz. 2141), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Miasta Ostródy pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 - WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY