Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXX/185/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 października 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13, art. 34, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust 6, art. 68 ust 1 pkt 1, 2 i 6 i ust 3 oraz art. 72 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603; Dz. U z 2005 r. Nr 281 poz. 2782; Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468; Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, będącym jej integralną częścią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Tracą moc uchwały:

1)uchwała Nr XLIX/314/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy,

2)uchwała Nr XVIII/133/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/314/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy,

3)uchwała Nr XLII/262/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIKNr 1

do Uchwały Nr XXX/185/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 października 2008 r.

ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDY

§ 1.Gospodarka nieruchomościami odbywa się w oparciu o zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.Burmistrz Miasta Ostródy może nabywać, zbywać, obciążać, wydzierżawiać oraz wynajmować na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Ostródy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i niżej określonymi zasadami.

RozdziałI

Nabywanie nieruchomości

§ 3.Gmina nabywa nieruchomości oraz tworzy gminny zasób nieruchomości w celu realizacji zadań własnych.

§ 4.Gmina nabywa nieruchomości poprzez:

1)komunalizację w drodze decyzji,

2)korzystanie z prawa pierwokupu,

3)zamianę nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych,

4)odpłatne i nieodpłatne nabywanie w drodze umów cywilnoprawnych od osób fizycznych lub prawnych,

5)odpłatne i nieodpłatne nabywanie prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych lub prawnych,

6)przyjmowanie darowizn,

7)scalanie i podział gruntów,

8)przejmowanie z mocy prawa,

9)inne czynności prawne.

RozdziałII

Sprzedaż nieruchomości, oddawanie ich w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd

§ 5.Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przedmiotem:

1)sprzedaży,

2)oddawania w użytkowanie wieczyste,

3)zamiany,

4)dzierżawy,

5)użyczenia,

6)obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi,

7)wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek,

8)darowizny,

9)oddawania w trwały zarząd na czas określony lub nieokreślony.

§ 6.Nabywanie i zbywanie nieruchomości o wartości przekraczającej 0,25% planowanych w danym roku dochodów budżetu gminy oraz dokonanie darowizny nieruchomości wymaga każdorazowo zgody Rady Miejskiej.

§ 7.Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje w trybie:

1)przetargowym,

2)bezprzetargowym.

§ 8.W trybie bezprzetargowym nieruchomości mogą być zbywane:

1)w przypadkach wyszczególnionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

2)w oparciu o odrębne uchwały Rady Miasta udzielające pierwszeństwa lub zwalniające z obowiązku organizowania przetargu,

3)w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego o przeniesienie prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu,

4)określone art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 9.1. Zbywanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości lub jej części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste, odbywać się będzie na zasadach jak dla nieruchomości przyległej, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.

2.Jeżeli część nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oddawane są w użytkowanie wieczyste, okres jego trwania należy ustalić w takim wymiarze, by wygasło z datą wygaśnięcia tego prawa w stosunku do nieruchomości przyległej.

3.Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste wydzielonej nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

§ 10.1.Samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej otrzymują nieruchomości w trwały zarząd.

2.Nieruchomości mogą być oddawane komunalnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd na cele związane z ich działalnością na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3.Ustanowienie trwałego zarządu następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta po złożeniu wniosku przez jednostkę organizacyjną.

4.Trwały zarząd ustanawia się dla jednostek organizacyjnych na czas nieoznaczony.

RozdziałIII

Obciążanie nieruchomości

§ 11.Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przez burmistrza obciążane służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich.

§ 12.Burmistrz może obciążać służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiące własność gminy, gdy jest to niezbędne dla:

1)zapewnienia dostępu do nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości lub przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste

2)zapewnienia dostępu do istniejących lub projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13.Na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych innych nieruchomości, burmistrz może obciążać służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiące własność gminy, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania przez wnioskodawcę ze swojej nieruchomości, a obciążenie nieruchomości gminy nie spowoduje istotnej utraty jej wartości, a także nie utrudni korzystania z nieruchomości gminnych oraz nieruchomości osób trzecich.

Rozdział IV

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem i użyczenie

§ 14.1. Burmistrz może oddawać nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w dzierżawę, najem i użyczenie, jeżeli:

1)nie mogą być zbyte na cel określony w planie zagospodarowania przestrzennego,

2)mogą być przejściowo wykorzystywane na inne cele, niż określa to plan zagospodarowania przestrzennego.

2.Burmistrz może oddawać w dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

§ 15.1.Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i najem na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat następuje w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust 2.

2.Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem Burmistrz może odstąpić od przetargu w przypadku, gdy:

1)nieruchomość została zabudowana przez dzierżawcę stałym lub tymczasowym obiektem budowlanym,

2)nieruchomość przeznaczona jest na cele:

a)upraw rolnych i ogrodniczych, działalności kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, wychowawczo-oświatowej, medycznej, sportowej i sakralnej z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej,

b)urządzenia dróg dojazdowych,

c)poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę wnioskodawcy,

d)nieruchomości przylegające bezpośrednio do lokali użytkowych związane z prowadzoną w nich działalnością gospodarczą (np. ogródki przykawiarniane).

e)na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

3)po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4)przedmiotem jest udostępnianie terenów w celu lokalizacji tablic reklamowych lub informacyjnych.

§16.Nieruchomości mogą być użyczane na czas oznaczony lub nieoznaczony celem:

1)zajęcia terenu w związku z budową urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, na czas niezbędny dla realizacji inwestycji,

2)organizacji okolicznościowych imprez,

3)wykonywania przez jednostki organizacyjne ich działalności,

4)prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr XLII/247/2009 zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy