Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXX/184/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 października 2008 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.

W mieście Ostróda ulicom oznaczonym w ewidencji gruntów nr działek:

-95/6, 93/5, 90/10, położonym w obrębie 7 m. Ostródy, mającej swój początek od ul. Stefana Jaracza, biegnącej w kierunku ogrodów działkowych „JEDNOŚĆ” nadaje się nazwę Ludwika Solskiego,

-23/1, 24/10, 23/6, położonym w obrębie 7 m. Ostródy, mającej swój początek od ul. Stefana Jaracza, biegnącej w kierunku jeziora Smordy nadaje się nazwę Hanki Ordonówny.

§2.

Szczegółową lokalizację ulic, o których mowa w §1 ilustruje załącznik graficzny nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik graficzny