Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXX/187/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 października 2008 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz § 14 Statutu Miasta Ostródy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 75, poz. 4675 z późn. zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania odwołano Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie, Jana Stasiulewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.