Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXX/181/2008
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
z dnia 3 października 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/205/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

1)W tytule uchwały zapis „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie” zastępuje się zapisem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda”;

2)W § 1 uchwały zapis „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie” zastępuje się zapisem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda”;

3)W § 3 uchwały zapis „Lokalny Program Rewitalizacji dla terenu „Białych Koszar” w Ostródzie” zastępuje się zapisem „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda”;

§ 2.

Wprowadza się nowy załącznik graficzny Nr I do uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.