Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXX/182/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 października 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda