Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXI/198/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie: stwierdzenia pozbawienia z mocy prawa pełnienia funkcji publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 165, poz. 1171 ); Rada Miejska w Ostródzie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że z mocy prawa Pan Grzegorz Wróbel z dniem 5 marca 2008r. tj. z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego, utracił funkcję przedstawiciela gminy Miejskiej Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.