Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXI/190/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Ostródy w obszarze G75 UZ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) iart.20 ust.1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności zmiany planów zustaleniami studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999 r. uchwala, conastępuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75 UZ, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Granice zmiany planu określa uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie zdnia 7 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75 UZ.

2. Załącznik Nr 1 - do uchwały, zawierający treści rysunku zmiany planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowi rysunek zmiany planu.

3. Rysunek zmian planu obowiązuje wnastępującym zakresie ustaleń zmiany planu:

a)granic zmiany planu,

b)linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c)nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d)oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: US – zabudowy usługowej: sportu irekreacji.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

1 US

zabudowa usługowa: sportu i rekreacji

§ 4.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zasad kształtowania zabudowy.

2. W granicach zmiany planu nie ustala się terenów inwestycji celu publicznego, o której mowa wprzepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach zmiany planu nie ustala się zasad środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 6.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

1US

1.Zabudowę należy kształtować jako budynki do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.

2.Zadaszenia zabudowy należy kształtować wformie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-45o.

3.Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 10%.

4.Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wstosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 30%.

2. Nieustalone w zmianie planów warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują właściwe przepisy budowlane.

§ 7.

Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1. W granicach zmiany planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt12 ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem zmiany planu.

§ 8.

Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji iinfrastruktury technicznej.

1. Dla terenów w granicach zmiany planów zewnętrzny układ komunikacyjny stanowią drogi gminne.

2. W granicach zmiany planu w przypadku prac budowlanych dotyczących istniejących sieci gazowych lub budowy sieci gazowych mają zastosowanie właściwe przepisy odrębne dotyczące instalacji gazowych.

3. W granicach zmiany planu:

a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ielektroenergetycznej,

b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 2,

c) wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub na teren nieutwardzony (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego ibudowlanego).

4. Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach zmiany planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków.

5. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 2 i 3 a) powinny być określone wstosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

6. W granicach zmiany planu ustala się inwestycje: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jako inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 9.

Nie ustala się stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym w związku z tym, że teren objęty zmianą planu w całości należy do gminy miejskiej Ostródy.

§ 10.

1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia i rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obszarze G 75 UZ (uchwała Nr XXXII/187/97 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.04.1997r., Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 17 z dnia 30.05.1997r., poz. 219).

2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach zmiany planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.